Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Home » Studia magisterskie

Studia magisterskie

rekrutacja

Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza absolwentki i absolwentów studiów licencjackich na studia magisterskie (II stopnia) na specjalności interamerykańskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Specjalność interamerykańska jest stworzona przez interdyscyplinarne zespoły z katedr Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych oraz Amerykanistyki i Mass Mediów WSMiP. Specjalność przybliża pejzaż społeczny i kulturowy obu Ameryk, charakteryzuje najistotniejsze wyznaczniki tożsamości ich mieszkańców oraz najważniejsze procesy i przeobrażenia polityczne zachodzące współcześnie w państwach regionu. Koncentruje się na zobrazowaniu stojących przed nimi aktualnych wyzwań, uwzględniając zarazem najistotniejsze doświadczenia dziejowe państw obu kontynentów. Jej celem jest analiza komparatywna w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Głównym zamierzeniem jest porównanie procesów i mechanizmów politycznych oraz społeczno-kulturowych krajów Ameryki Północnej i Łacińskiej.; zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice trajektorii doświadczeń minionych oraz współczesnego rozwoju. Oferowane zajęcia prezentują perspektywy postrzegania tych zjawisk przez społeczeństwa północno- i latynoamerykańskie, co pozwala zrozumieć odmienności oraz otwartość lub zamknięcie na dialog międzykulturowy. Ich celem jest również wyjaśnienie uwarunkowań współczesnych relacji między państwami obu kontynentów (politycznych i gospodarczych) i wzajemne postrzeganie się przez społeczeństwa. Treści przekazywane na zajęciach będą miały charakter interdyscyplinarny, zaczerpnięty z nauk o polityce, stosunkach międzynarodowych, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa i medioznawstwa.

Program studiów:

0001 (2)

 

Specjalność interamerykańska obejmuje dwie komplementarne płaszczyzny, określające jej profil:

  • polityczno-społeczny i stosunków międzynarodowych
  • społeczno-kulturowy

Pierwsza z nich zapoznaje studentów m.in. z historią i systemami politycznymi, wyznacznikami kultury politycznej oraz przywództwa politycznego w państwach amerykańskich. Pozwala odkrywać uwarunkowania oraz mechanizmy konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, których aktorami są społeczeństwa obu Ameryk, jak również politycznymi i gospodarczymi stosunkami zarówno w wymiarze międzyamaerykańskim, jak i globalnym.

Druga z powyższych płaszczyzn ukazuje różnorodność i synkretyzm kulturowy obu Ameryk, charakteryzuje powszechniki i wyznaczniki oraz determinanty współczesnej wielokulturowości, uwzględnienia znaczenie dziedzictwa kulturowego, jak też kontekst narodowy i etniczny. Obejmuje także najważniejsze wyzwania i problemy społeczne, z którymi muszą się one borykać, takie jak m.in. nierówności społeczne, migracje, bieda i ekskluzja społeczna, przestępczość zorganizowana.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent specjalności interamerykańskiej na kierunku stosunki międzynarodowe dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu amerykanistyki, pozwalającą na analizę, badanie i opis zjawisk oraz procesów społeczno-politycznych i kulturowych w regionie. Ma świadomość złożoności i zmienności form życia politycznego, społecznego i kulturowego, a także konieczności znajomości różnych perspektyw naukowych wykorzystywanych do ich badania. Zdobyta wiedza i możliwości doskonalenia znajomości języków obcych (angielski, hiszpański) służą wykształceniu wysokich kompetencji absolwenta w dialogu międzykulturowym. Znajomość specyfiki Ameryki Północnej i Łacińskiej, zdobyta umiejętność analitycznego myślenia oraz biegłe posługiwanie się językami tego regionu dają naszym absolwentom możliwość zdobycia ciekawej pracy w:

  • organizacjach i instytucjach krajowych, unijnych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą współpracą z krajami amerykańskimi;
  • organizacjach pozarządowych, działających w sferach społecznej, kulturalnej i gospodarczej;
  • służbach dyplomatycznych;
  • korporacjach międzynarodowych;
  • lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środkach masowego przekazu;
  • placówkach upowszechniania kultury;
  • ośrodkach analitycznych

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim.

%d bloggers like this: