Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Home » Program zajęć: » ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI

Specjalność: American Studies and Mass Media (amerykanistyka i mass media)

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. The American Revolution (Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych).
 2. American foreign policy from A. Johnson to Th. Roosevelt (Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych od A. Johnsona do Th. Roosevelta).
 3. The Civil War – slavery, abolitionism, Reconstruction era (Wojna secesyjna – niewolnictwo, abolicjonizm, okres rekonstrukcji).
 4. US military involvement: WWI, WWII, Korea, Vietnam, and Iraq (Udział Stanów Zjednoczonych w I i II wojnie światowej; wojny w Korei i Wietnamie i Iraku).
 5. The Great Depression and the New Deal (Wielki kryzys gospodarczy i Nowy Ład).
 6. American foreign policy: 1945-2016 (Polityka zagraniczna USA w latach 1945-2016).
 7. Media coverage of US foreign policy – characteristic features (Sposoby przedstawiania zagranicznej polityki Stanów Zjednoczonych w mediach – cechy charakterystyczne).
 8. Political system of the USA: the Constitution, the President, the legislative bodies, the Supreme Court (System polityczny USA: konstytucja, prezydent, ciała ustawodawcze, Sąd Najwyższy).
 9. US election, party system and presidential debates (System wyborczy i partyjny w USA, debaty prezydenckie).
 10. American Welfare State Model – Compare and contrast with the European social standards (Amerykański model państwa dobrobytu – porównaj i skontrastuj ze standardami europejskimi).
 11. Whistleblowers and American democracy – please choose one example („Demaskatorzy” i amerykańska demokracja – omów na wybranym przykładzie).
 12. Alternative right – new right ideology in the United States (Alternative right – nowa ideologia prawicowa w Stanach Zjednoczonych).
 13. Immigration patterns in the US (mid-19th century, 20th and 21st centuries)  (Reformy i podejście do imigracji od połowy XIX wieku do czasów współczesnych).
 14. Great public debates: drug legalization and gun control (Wielkie debaty publiczne: legalizacja narkotyków i kontrola dostępu do broni).
 15. Cinema and Politics: socially & politically reflective American films (Amerykański film społecznie i politycznie zaangażowany).
 16. US Mythical Spaces: Frontier and the Wild West, the South, and City upon the Hill. (Amerykańskie mityczne obszary i ich symbolika kulturowa:  pogranicze i Dziki Zachód, Południe, miasto na wzgórzu).
 17. American Dream and American exceptionalism historical and present interpretations (Mit amerykańskiego marzenia i amerykańska wyjątkowość – historyczne i współczesne interpretacje).
 18. Define the concept of symbolic violence and indicate examples in selected genres of popular media production (Wyjaśnij pojęcie przemocy symbolicznej i wskaż jej przykłady w wybranych gatunkach produkcji medialnej).
 19. Account for the cultural relations of hegemonic masculinity with media representations of violence (Omów kulturowe związki hegemonicznej męskości z przedstawieniami przemocy w mediach).
 20. Ethnic and other minorities in the US: history, cultural representations, immigration patterns (please choose one minority) (Mniejszości etniczne i inne w USA: historia, reprezentacje kulturowe, modele imigracji – na wybranym przykładzie).
 21. Representation of social, political, and cultural tensions within the US society as reflected in American Television Series (on the selected examples) (Reprezentacja społecznych, politycznych i kulturowych napięć w społeczeństwie amerykańskim na przykładzie wybranych amerykańskich seriali telewizyjnych).
 22. The main features of political advertising in the US (Główne cechy reklamy politycznej w Stanach Zjednoczonych).
 23. Give examples of PR techniques in armed conflicts (Podaj przykłady technik PR wykorzystywanych w czasie konfliktów zbrojnych)
%d bloggers like this: